Ochranná známka

Ochranná známka anglicky trademark pomáhá spotřebiteli orientovat se v široké nabídce výrobků a služeb a vybírat si zboží či služby podle svých představ a přání. Označení, které zapíše známkový úřad do svého rejstříku mezi ochranné známky, musí být schopné grafického znázornění a musí odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Může se jednat o slova včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení.

Patentový úřad do rejstříku ochranných známek nezapíše označení, které není schopné grafického znázornění, které není způsobilé odlišit výrobky či služby jednoho přihlašovatele od druhého, které nemá rozlišovací způsobilost, které určuje druh, jakost, množství, účel, původ, které je obvyklé v běžném jazyce, které vyplývá z povahy výrobku, které je v rozporu s veřejným pořádkem, které klame veřejnost, které obsahuje emblémy, erby, náboženské symboly, nebo které nebylo podáno v dobré víře.

Ochrannými známkami může být označení slovní, grafické ve zvláštním písmu, obrazové, kombinované (tzn. logo tvořené kombinací slovních i obrazových prvků), prostorové či tvořené pouhou barvou.

Problematiku registrace značky upravují zejména následující právní normy: zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, vyhláška č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

Ochranná doba zapsané známky je deset let od data podání přihlášky a jako jediné průmyslové právo lze nekonečně obnovovat vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu se podává nejdříve v posledním roce ochranné doby, avšak před datem jejího uplynutí. Není-li žádost o obnovu zápisu podána, známka zaniká.

Cena registrace ochranné známky včetně služeb patentového zástupce činí 11.600,- Kč bez DPH, v rozsahu 3 tříd výrobků a služeb. Pokud seznam výrobků a služeb obsahuje více jak 3 třídy, je příplatek za každou další třídu 800,- Kč (bez DPH).

Ochrana duševního vlastnictví nezahrnuje pouze průmyslové právo, tzn. práva na označení, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ale zahrnuje i autorská práva, která na rozdíl od průmyslových práv nevznikají na základě registrace.

PatentCentrum Sedlák & Partners, s.r.o. je společnost profesionálních českých a evropských patentových a známkových zástupců, zajišťující komplexní ochranu duševního vlastnictví v ČR, v EU i ve světě. V oblasti ochranných známek (OZ) poskytujeme širokou škálu služeb:

- Odborné rešerše ve známkovém rejstříku (vyhledání již zapsaných shodných nebo podobných OZ) v ČR, v EU i v jiných státech

- Posouzení zápisuschopnosti OZ, poradenství při volbě optimální varianty

- Podání přihlášky OZ, zastoupení přihlašovatele a komunikace s Úřadem během celého zápisného řízení

- Námitkové řízení (spory s majiteli zaměnitelně podobných OZ)

- Přihlášení OZ do zahraničí, mezinárodní OZ, CTM známky platné v Evropské unii aj.

- Vypracování převodních licenčních a zástavních smluv k OZ

- Zajišťování evidence změn v rejstříku OZ (změny jména a adresy přihlašovatele, převody OZ apod.)

- Žaloby na porušení práv z OZ, zastupování v soudních sporech

- Ocenění duševního vlastnictví včetně OZ


Více zde
PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.
Husova 5, P.O. BOX 1, CZ 37001
České Budějovice CZECH REPUBLIC
mob: 777 743 153
tel: 387 436 600
fax: 387 312 166
email: info@patentcentrum.cz